19 februari 2019

Sport-btw: voorkom een vrije val door het verdwijnen van de vooraftrek

Sportief-Gebouwd-nieuws

Inleiding

De verruiming van de btw-sportvrijstelling is voor u als professional in de sportsector hét onderwerp dat de gemoederen bezig houdt. De wijziging van de btw-sportvrijstelling heeft namelijk grote gevolgen voor de exploitatie van onder andere sporthallen, zwembaden, gymzalen, buitensportaccommodaties en andere sportaccommodaties van uw sportclub -vereniging of -stichting (“sportorganisatie”). In dit artikel geven wij u een korte update over de btw-sportvrijstelling, schetsen wij uw mogelijkheden om het verdwijnen van de btw-vooraftrek te compenseren en bespreken we de taak van het bestuur.

BTW-sportvrijstelling

Om sport en beweging te stimuleren kunnen gemeenten, inclusief hun niet-winst beogende verzelfstandigde sportbedrijven en exploitanten van gemeentelijk vastgoed, en sportorganisaties de btw die aan hen in rekening wordt gebracht in aftrek brengen. Dit recht op aftrek is met ingang van 1 januari 2019 komen te vervallen.

Sportorganisaties kunnen voor de btw als ondernemer in de zin van de wet op de omzetbelasting worden gezien. Een persoon of organisatie is namelijk ondernemer als hij zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent. Dit wil alleen niet direct Maar zeggen dat uw sportorganisatie ook btw moet betalen over de goederen en diensten die u levert. In bepaalde gevallen gelden er namelijk vrijstellingen.

De btw-sportvrijstelling was van toepassing op diensten die verricht werden door sportorganisaties aan hun leden. Door ontwikkelingen in de (Europese) rechtspraak heeft de overheid die vrijstelling moeten wijzigen. Wanneer een amateursportvereniging bijvoorbeeld aan niet-leden een training tegen vergoeding aanbood, was er over deze vergoeding wél het lage tarief btw verschuldigd zijn, terwijl dat in strijd was met de btw-richtlijn. De Nederlandse btw-vrijstelling voor sport is daarom per 1 januari 2019 verruimd, zodat deze ook voor diensten aan niet-leden geldt.

Daarnaast is per 1 januari 2019 de btw-behandeling voor de exploitatie van sportaccommodaties door niet-commerciële exploitanten aangepast. Deze exploitatie wijzigt van een zogenoemde “belaste prestatie tegen het verlaagde tarief” naar een “vrijgestelde prestatie”. In de praktijk heeft dit dus gevolgen voor de aftrek van btw op de aanleg, het onderhoud en de instandhouding van de sportaccommodaties van uw sportorganisatie.

Compensatie

Het btw-nadeel dat de amateursport-organisaties, maar ook gemeenten, ondervinden als gevolg van de aanpassing van de btw-sportvrijstelling wordt door de overheid gecompenseerd. De btw-herziening die optreedt bij de overgang van belast naar vrijgesteld, voor sportaccommodaties wordt achterwege gelaten. Daarnaast zijn er twee niet-fiscale subsidieregelingen opgetuigd: de ‘BOSA’ en de ‘SPUK Sport’. Wat houden deze regelingen precies in en hoe kan uw gemeente of sportorganisatie hiervan profiteren?

SPUK-regeling

De Regeling “Specifieke Uitkering Stimulering” (SPUK) zorgt ervoor dat gemeenten, inclusief hun niet-winst beogende verzelfstandigde sportbedrijven en exploitanten van gemeentelijk vastgoed, in de periode 2019-2023 een uitkering kunnen aanvragen voor alle gerealiseerde bestedingen in verband met activiteiten in het kader van sport. De SPUK is dus een uitgebreide regeling. Zo kunnen alle materiaalkosten bedoeld voor de beoefening van directe en ondersteunende sportactiviteiten worden meegenomen. Dit kan bijvoorbeeld het aanleggen van een kunstgrasveld of de bouw van een sporthal zijn. Uiteraard worden onder de SPUK alleen kosten begrepen waarop btw drukt, zoals onderhouds- en exploitatiekosten, combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches. Interne loonkosten, rentekosten, verzekeringskosten, rente en afschrijving kunnen dus niet worden meegenomen, omdat dit niet met BTW belast is. De regeling subsidieert maximaal 17,5% van de bestedingen, inclusief BTW. In 2019 is er € 152 miljoen subsidie beschikbaar.

Uiterlijk op 30 april 2019 kan de aanvraag om een SPUK-uitkering worden ingediend bij de minister voor Medische Zorg. Deze uitkering wordt (steeds) ten hoogste voor één jaar verleend. De SPUK eindigt in 2023 en de vraag is of er daarna een nieuwe regeling komt.

BOSA

De subsidieregeling ”Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties” is bedoeld voor sportorganisaties en van toepassing indien 20% van de kosten (inclusief btw) voor bouw, aanschaf of onderhoud wordt vergoed door middel van subsidie. Er mag echter geen recht op aftrek van inkoop-btw bestaan.

In 2019 is er € 87 miljoen subsidie beschikbaar. De subsidie wordt toegekend op basis van “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. Het is dus noodzakelijk om tijdig actie te ondernemen. Daar komt bij dat subsidiebedragen lager dan € 5.000 niet worden uitgekeerd. De kosten moeten minimaal € 25.000 inclusief btw zijn. Verder moet de accommodatie of het materiaal de komende 10 jaar beschikbaar blijven voor amateursport voor lokale gebruikers. De BOSA regeling eindigt op 1 januari 2024 en het is onduidelijk of er daarna een nieuwe compensatieregeling komt. Het is belangrijk dat uw sportorganisatie daarom zo spoedig mogelijk een volledige en correcte aanvraag hiertoe indient bij de minister voor Medische Zorg.

Taak van het bestuur

Het is de taak van het bestuur om voldoende kennis te hebben van deze btw-problematiek. In de praktijk zien wij dat er niet altijd wordt geanticipeerd op het verruimen van de vrijstellingen. Het is daarom verstandig dat het bestuur zich indien nodig laat adviseren over hoe om te gaan met de overbruggingsperiode die ontstaat, nu de vrijstelling wegvalt en het enige tijd kan duren voordat een uitkering onder de SPUK of BOSA regeling wordt uitgekeerd. Maak hierover als bestuur goede afspraken met bijvoorbeeld de aannemer die het nieuwe sportcomplex bouwt, zodat liquiditeitsproblemen voorkomen kunnen worden. Houd hierbij rekening met de mogelijkheid dat de aanvraag kan worden afgewezen.

Veiligstellen uitkering

Marxman Advocaten ondersteunt uw sportorganisatie, gemeente of sportbedrijf bij het in kaart brengen van uw aanspraken op een uitkering. Mocht er recht bestaan op een uitkering, begeleiden wij u graag bij het indienen van een aanvraag. Dit dient namelijk tijdig en correct te gebeuren om te voorkomen dat de aanvraag wordt afgewezen of pas later wordt gehonoreerd, zodat de overbruggingsperiode onnodig lang wordt. Het kan namelijk maanden duren voordat er een uitkering onder de regelingen wordt toegekend.

Ook is het raadzaam om in kaart te brengen of uw sportorganisatie, gemeente of sportbedrijf voldoet aan alle voorwaarden, zodat geen terugvordering van de uitkering op de loer ligt.

Wat te doen als de aanvraag wordt afgewezen?

Ingeval uw sportorganisatie, gemeente of sportbedrijf wordt geconfronteerd met een afwijzing of terugvordering, adviseren wij graag over uw kansen om bezwaar te maken of in beroep te gaan hiertegen. Met andere woorden, kan uw sportorganisatie hiertegen succesvol opkomen. Uiteraard gaan wij graag met u in gesprek over onze bijstand in een dergelijke procedure en zullen wij alles in het werk stellen om u te helpen de uitkering veilig te stellen.

Mocht u helaas geen recht hebben op een uitkering, gaan wij graag met u in gesprek over herfinancieringsmogelijkheden voor de sportorganisatie.

Marxman Advocaten

Marxman Advocaten is door haar jarenlange kennis- en ervaring in de sportsector volledig op de hoogte van alle aspecten die een rol spelen bij de herziening van de btw-sportvrijstelling en de daar aan gerelateerde subsidieregelingen de ‘BOSA’ en de ‘SPUK Sport’. Marxman Advocaten ondersteunt al jaren sportbedrijven, sportbonden en sportverenigingen bij (juridische) vraagstukken. Wij adviseren u dan ook graag en denken met u mee om de gevolgen van aanpassing van de btw-sportvrijstelling voor uw organisatie zo klein mogelijk te houden.

Het sportbesluit is tevens na te lezen op de website van Vereniging Sport en Gemeenten.

Voor meer informatie over onze advisering kunt u contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord!

Secured By miniOrange